1. กำกับติดตาม การดำเนินงานตามปฏิทิน
  2. ให้ขวัญกำลังใจ และคำแนะนำในการปฏิบัติงาน