Saturday, 20 July 2024

นักเรียน

  1. วิธี login เข้าระบบ gpabook สำหรับนักเรียน/ผู้ปกครอง
  2. ตรวจสอบคะแนน เวลาเรียน ผลการเรียน
  3. ตรวจสอบ แก้ไข ข้อมูลพื้นฐาน และแผนที่บ้านให้เป็นปัจจุบัน
  4. บันทึก แก้ไขที่อยู่ปัจจุบัน และช่องทางการติดต่อ
  5. บันทึกข้อมูลสารสนเทศเยี่ยมบ้าน
  6. ตรวจสอบผลการลงทะเบียนประจำภาคเรียน
  7. การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นสำหรับนักเรียน / ผู้ปกครอง