1. ตรวจสอบ แก้ไข ข้อมูลพื้นฐานให้เป็นปัจจุบัน
  2. ตรวจสอบผลการลงทะเบียนประจำภาคเรียน
  3. ตรวจสอบคะแนน เวลาเรียน ผลการเรียน
  4. การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นสำหรับนักเรียน / ผู้ปกครอง