1. เมนู รายงาน / ค่าสถิติ  (รูปที่ 1)

2. เมนู ผลการเรียนรายเทอม

รูปที่ 1

3. เลือกชั้นเรียน  > เลือกเทอม > เลือกปีการศึกษา   คลิก  ตกลง   (รูปที่  2 , 3)

รูปที่ 2

รูปที่ 3

4. เลือกนักเรียนและคลิ๊ก print  (รูปที่ 4 , 5 )

รูปที่ 4

รูปที่ 5

5. ตัวอย่างแบบรายงานผลการเรียนรายเทอม ระดับมัธยมศึกษา (รูปที่ 6)

รูปที่ 6

6. การกำหนดให้แสดงผลการเรียนของรายวิชาในรายงาน

  • เลือกเมนู รายวิชา เทอม 1  หรือ เทอม 2   (รูปที่ 7)

รูปที่ 7

  • เลือกรายวิชาที่ต้องการ  (รูปที่ 8)

รูปที่ 8

  • เลือก  แสดง = กรณีต้องการให้แสดงรายวิชาในรายงาน
  • เลือก ไม่แสดง = กรณีไม่ต้องการให้แสดงรายวิชาในรายงาน     (รูปที่ 9)

รูปที่ 9

7. ตัวอย่างรายงานผลการเรียนรายเทอม

รูป A  ไม่แสดงรายวิชา ท21101

รูป B  แสดงรายงานวิชา ท21101

(รูปที่ 10)

รูปที่ 10