1. เพิ่มข้อมูลกิจกรรมชมรมที่เมนูหลัก > รายวิชา > เพิ่มรายวิชา   (รูปที่ 1)

รูปที่ 1

2. เพิ่มข้อมูลชมรมเข้าสู่ระบบ (รูปที่ 2)

รูปที่ 2

 

3.ตัวอย่างตารางการกำหนดรหัสกิจกรรมชมรม

ลำดับ ชื่อชมรม(ไทย) ชื่อชมรม(eng) ระดับชั้น ภาคเรียน รหัส(ไทย) รหัส(eng) เวลา (ชม.คาบ)
1 สมาทคิด Smart kids ป.1 1 ชร11001 CB11001 20
2 สมาทคิด Smart kids ป.1 2 ชร11001 CB11001 20
3 เย็บ ปัก ถัก ร้อย Sewing ป.4 1 ชร14001 CB14001 20
4 เย็บ ปัก ถัก ร้อย Sewing ป.4 2 ชร14001 CB14001 20
5 วงโยทวาทิต 1 Marching Band 1 ม.1 1 ชร21001 CB21001 40
6 วงโยทวาทิต 2 Marching Band 2 ม.1 2 ชร21002 CB21002 40
7 ภาษาจีน 4 Chinese ม.4 1  ชร31005 CB31005  20
8 ภาษาจีน 5 Chinese ม.4 2  ชร31006 CB31006  20