เพิ่มกิจกรรมแนะแนว

  1. เลือกเมนูหลัก > รายวิชา > เพิ่มรายวิชา (รูปที่ 1)

รูปที่ 1

2. การเพิ่มข้อมูลกิจกรรมแนะแนว (รูปที่ 2)

รูปที่ 2

3.ตัวอย่างตารางการกำหนดรหัสกิจกรรมแนะแนว

ลำดับ ชื่อชมรม(ไทย) ชื่อชมรม(eng) ระดับชั้น ภาคเรียน รหัส(ไทย) รหัส(eng) เวลา (ชม.คาบ)
1 แนะแนว ป.1 Guidance activities p1 ป.1 1 นน11001 CS11001 10
2 แนะแนว ป.1 Guidance activities p1 ป.1 2 นน11001 CS11001 10
3 แนะแนว ป.4 Guidance activities p4 ป.4 1 นน14001 CS14001 10
4 แนะแนว ป.4 Guidance activities p4 ป.4 2 นน14001 CS14001 10
5 แนะแนว 1 ม.1 Guidance activities 1 m1 ม.1 1 นน21001 CS21001 20
6 แนะแนว 2 ม.1 Guidance activities 2 m1 ม.1 2 นน21002 CS21002 20
7 แนะแนว 7 ม.4 Guidance activities 7 m4 ม.4 1 นน31005 CS31005  20
8 แนะแนว 8 ม.4 Guidance activities 8 m4 ม.4 2 นน31006 CS31006  20