เพิ่มกิจกรรมสาธารณประโยชน์

  1. เลือกเมนูหลัก > รายวิชา > เพิ่มรายวิชา (รูปที่ 1)

รูปที่ 1

2. การเพิ่มข้อมูลกิจกรรมแนะแนว (รูปที่ 2)

รูปที่ 2

3.ตัวอย่างตารางการกำหนดรหัสกิจกรรมแนะแนว

ลำดับ ชื่อชมรม(ไทย) ชื่อชมรม(eng) ระดับชั้น ภาคเรียน รหัส(ไทย) รหัส(eng) เวลา (ชม.คาบ)
1

เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ป.1

Social activities and benefactors p1

ป.1 1 สธ11001 SB11001 5
2

เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ป.1

Social activities and benefactors  p1

ป.1 2 สธ11001 SB11001 5
3

เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ป.4

Social activities and benefactors p4

ป.4 1 สธ14001 SB14001 5
4

เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ป.4

Social activities and benefactors p4

ป.4 2 สธ14001 SB14001 5
5

เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 2 ม.1

Social activities and benefactors 1 m1

ม.1 1 สธ21001 SB21001 5
6

เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 2 ม.1

Social activities and benefactors 2 m1

ม.1 2 สธ21002 SB21002 5
7

เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1 ม.4

Social activities and benefactors 1 m4

ม.4  1 สธ31001  SB31001  5
8

เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 2 ม.4

Social activities and benefactors 2 m4

 ม.4 2 สธ31001  SB31001  5