1. เตรียมข้อมูลพื้นฐาน ก่อนใช้โปรแกรม
  2. นำข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนเข้าโปรแกรม GPABook
  3. นำเข้าข้อมูลนักเรียน
  4. นำเข้าข้อมูลรายวิชา
  5. นำเข้าข้อมูลครู
  6. นำเข้าข้อมูลการสอนประจำภาคเรียน
  7. กำหนดปฏิทินงานวัดและประเมินผล
  8. เตรียม ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และข้อมูลการสอนสำหรับครูผู้สอน
  9. เตรียม  ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และข้อมูลการลงทะเบียนเรียนสำหรับผู้เรียน
  10. รายงาน ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน สำหรับฝ่ายบริหาร
  11. ดำเนินการตามปฏิทินงานวัดและประเมินผล