สิ่งควรรู้สำหรับผู้ดูแลระบบ 
 1. การเข้าใช้ระบบ Admin


 จัดการข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา
 1. นำเข้าข้อมูลโรงเรียน


 จัดการนักเรียน 
 1. การเพิ่มนักเรียนหลายคน
 2. การเพิ่มนักเรียนรายคน
 3. ค้นหานักเรียน


 จัดการรายวิชา 
 1. การเพิ่มรายวิชา
 2. แก้ไขข้อมูลรายวิชา


 จัดการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 1. เพิ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชมรม)
 2. เพิ่มกิจกรรมแนะแนว
 3. เพิ่มกิจกรรมลูกเสือ/ยุวกาชาด
 4. เพิ่มกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี
 5. เพิ่มกิจกรรมสาธารณประโยชน์
 6. เพิ่มกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์
 7. เพิ่มกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร


 จัดการครูผู้สอน
 1. นำเข้าข้อมูลครูรายคน
 2. กำหนดสิทธิ์ครู
 3. เข้าระบบผู้ใช้ (ครู)
 4. การเพิ่มรายวิชาสอนครู


 การพิมพ์รายงาน
 1. พิมพ์ผลการเรียนรายเทอม
 2. พิมพ์ ใบรับรองผลการเรียน / ใบรับรองความประพฤติ (ปถ.01)
 3. พิมพ์ ระเบียนแสดงผลการเรียน : ปพ.1  (Transcript)


การแก้ไขข้อมูลตารางลงทะเบียนผลการเรียน
 1. การแก้ไขการลงทะเบียนรายวิชาซ้ำซ้อนหรือไม่ถูกต้อง