+ สิ่งควรรู้สำหรับผู้ดูแลระบบ 
 1. การเข้าใช้ระบบ Admin


+ จัดการข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา
 1. นำเข้าข้อมูลโรงเรียน


+ จัดการนักเรียน 
 1. การเพิ่มนักเรียนหลายคน
 2. การเพิ่มนักเรียนรายคน
 3. ค้นหานักเรียน


+ จัดการรายวิชา 
 1. นำเข้าข้อมูลรายวิชา
 2. แก้ไขข้อมูลรายวิชา


+ จัดการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 1. เพิ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชมรม)
 2. เพิ่มกิจกรรมแนะแนว
 3. เพิ่มกิจกรรมลูกเสือ/ยุวกาชาด
 4. เพิ่มกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี
 5. เพิ่มกิจกรรมสาธารณประโยชน์
 6. เพิ่มกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์
 7. เพิ่มกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร


+ จัดการครูผู้สอน
 1. นำเข้าข้อมูลครู
 2. กำหนดสิทธิ์ครู
 3. เข้าระบบผู้ใช้ (ครู)


+ การพิมพ์รายงาน
 1. พิมพ์ผลการเรียนรายเทอม