สิ่งควรรู้สำหรับผู้ดูแลระบบ 

 1. การเข้าใช้ระบบ Admin


 จัดการข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา

 1. นำเข้าข้อมูลโรงเรียน


 จัดการนักเรียน 

 1. การเพิ่มนักเรียนหลายคน
 2. การเพิ่มนักเรียนรายคน
 3. ค้นหานักเรียน
 4. เพิ่ม/แก้ไข รายชื่อครูที่ปรึกษา สำหรับ ปถ.06
 5. แก้ปัญหา ลบนักเรียนไม่ได้ หรือ สั่งจบการศึกษาไม่ได้


 จัดการรายวิชา 

 1. การเพิ่มรายวิชา
 2. แก้ไขข้อมูลรายวิชา


 จัดการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 1. เพิ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชมรม)
 2. เพิ่มกิจกรรมแนะแนว
 3. เพิ่มกิจกรรมลูกเสือ/ยุวกาชาด
 4. เพิ่มกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี
 5. เพิ่มกิจกรรมสาธารณประโยชน์
 6. เพิ่มกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์
 7. เพิ่มกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร


 จัดการครูผู้สอน

 1. นำเข้าข้อมูลครูรายคน
 2. กำหนดสิทธิ์ครู
 3. เข้าระบบผู้ใช้ (ครู)
 4. การเพิ่มรายวิชาสอนครู


 การพิมพ์รายงาน

 1. พิมพ์ผลการเรียนรายเทอม
 2. พิมพ์ ใบรับรองผลการเรียน / ใบรับรองความประพฤติ : ปถ.01
 3. พิมพ์ ระเบียนแสดงผลการเรียน : ปพ.1  (Transcript)
 4. พิมพ์ แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล : ปถ.06


การแก้ไขข้อมูลตารางลงทะเบียนผลการเรียน

 1. การแก้ไขการลงทะเบียนรายวิชาซ้ำซ้อนหรือไม่ถูกต้อง


การโอนผลการเรียนนักเรียน

 1. การโอนผลการเรียนเพื่อประกาศผลการเรียนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และจัดทำ ปพ.1