Monday, 4 March 2024

เข้าระบบด้วย facebook

  1. เข้าระบบ gpabook ด้วย user  และ password ที่ได้รับจากผู้ดูแลระบบของโรงเรียน
  2. แก้ไขข้อมูลผู้ใช้ให้สมบูรณ์ โดยช่อง email ให้กรอกอีเมล์ที่ใช้กับบัญชี facebook (รูปที่ 1,2)

    รูปที่ 1

รูปที่ 2

*** ข้อสังเกต อีเมล์ในรูปที่ 2 ที่ใช้กับบัญชี facebook เป็นอีเมล์อะไรก็ได้ที่สามารถใช้ได้จริง***

3. เข้าระบบ facebook แล้วแก้ไขข้อมูลเล็กน้อย (รูปที่ 3,4,5)

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

4. เข้าระบบ gpabook โดยใช้บัญชี facebook ได้ทันทีไม่ต้องกรอก user และ password  (รูปที่ 6,7)

รูปที่ 6

รูปที่ 7

5. กรณียังไม่ได้เข้าระบบ facebook ต้องเข้าระบบ facebook ก่อน (รูปที่ 8)

รูปที่ 8