1. อยากทราบข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด ทำอย่างไร ?   คำตอบ
  2. อยากทราบข้อมูลสถิตินักเรียนแยกตามหมู่บ้าน แยกตามตำบล แยกตามอำเภอ ทำอย่างไร ?   คำตอบ
  3. อยากได้ไฟล์ excel รายชื่อนักเรียนแต่ละห้อง ทำอย่างไร ? คำตอบ
  4. อยากได้ไฟล์ excel รายชื่อครูทั้งหมด ทำอย่างไร ?   คำตอบ