1. เลือกเมนู “การตั้งค่า>ลงทะเบียน>แก้ไขตารางลงทะเบียน”  ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1

   2.  กรอกข้อมูลที่ต้องการแก้ไข เช่น เลขประจำตัวนักเรียน หรือ  รหัสวิชา ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2

3. ทำการลบ หรือ แก้ไข ตามต้องการ ดังรูปที่ 3-5

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5