Sunday, 24 September 2023

ผลการตรวจ

 

การดูผลการตรวจ (ผลการบันทึกคะแนนเและเวลาเรียนเพื่อทำ ปพ.,ปถ. 05)

  1. ก่อนดูผลการตรวจทุกครั้งเพื่อปรับให้เป็นข้อมูลปัจจุบันให้คลิก “คำนวณผลการตรวจ” 
  2. เมื่อโปรแกรมคำนวณเรียบร้อยจะแสดงหน้า “ดูผลการตรวจ” อัตโนมัติ (รูปที่ 1)

รูปที่ 1

     3. รายงาน / ค่าสถิติ  > คำนวณผลการตรวจ >  เลือกภาคเรียน (รูปที่ 2)

รูปที่ 2

 

4. ดูผลการตรวจ > เลือกภาคเรียน > พิมพ์ pdf (รูปที่ 3-4)

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5