Wednesday, 6 December 2023

สถิติการมาเรียน

สรุปสถิติการมาเรียนรายวันทั้งโรงเรียน  (รูปที่ 1-3)

  1. เมนูครูที่ปรึกษา
  2. สถิติรายวันทั้งโรงเรียน
  3. เลือกวันที่
  4. คลิกตกลง.                 

รูปที่ 1

5.  หากต้องการพิมพ์รายงานคลิก pdf ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2

รูปที่ 3