พิมพ์ใบรับรองผลการเรียน / ใบรับรองความประพฤติ

 1. เลือก เมนู  นำเข้า/ส่งออก > รายงาน / ค่าสถิติ > พิมพ์ ปถ. > ปถ.1 (ดังรูป 1) 

รูปที่ 1

 

    2.  กำหนดข้อมูล กรณีพิมพ์ใบรับรองผลการเรียน ดังรูปที่ 2

 1. ใบรับรองผลการเรียน
 2. เลขที่ใบรับรอง  เช่น  ๐๐๑/๒๗๐๘๒๕๖๓      
 3. เลือกระดับชั้น. เช่น ป.6
 4. เลือกนักเรียน
 5. สถานภาพ เช่น กำลังศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
 6. เลือก วัน เดือน ปี ที่ออกใบรับรอง
 7. กำหนดอายุของใบรับรอง เช่น ๖๐ วัน หรือ ๑๒๐ วัน
 8. เช็คเครื่องหมายถูก หากต้องการให้พิมพ์รูปนักเรียน
 9. **** กรอกเฉพาะกรณีรักษาการฯ ลงนาม
 10. คลิกตกลง เพื่อพิมพ์ใบรับรองผลการเรียนเป็นไฟล์ pdf หรือพิมพ์ออกเครื่องพิมพ์

รูปที่ 2

3. ตัวอย่างการพิมพ์ใบรับรองผลการเรียน ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3

4. กำหนดข้อมูล กรณีพิมพ์ใบรับรองความประพฤติ  ดังรูปที่ 4

 1. ใบรับรองความประพฤติ
 2. เลขที่ใบรับรองความประพฤติ  เช่น  ๐๐๓/๒๗๐๘๒๕๖๓      
 3. เลือกระดับชั้น. เช่น ป.6
 4. เลือกนักเรียน
 5. สถานภาพ เช่น เป็นนักเรียนที่มีความประพฤติเรียนร้อย ….
 6. เลือก วัน เดือน ปี ที่ออกใบรับรองความประพฤติ
 7. กำหนดอายุของใบรับรองความประพฤติ เช่น ๖๐ วัน หรือ ๑๒๐ วัน
 8. เช็คเครื่องหมายถูก หากต้องการให้พิมพ์รูปนักเรียน
 9. **** กรอกเฉพาะกรณีรักษาการฯ ลงนาม
 10. คลิกตกลง เพื่อพิมพ์ใบรับรองผลความประพฤติเป็นไฟล์ pdf หรือพิมพ์ออกเครื่องพิมพ์

รูปที่ 4