1. เลือกเมนู. นำเข้า / ส่งออก > รายงาน / ค่าสถิติ > พิมพ์ ปพ. > ปพ.1  (รูปที่ 1)

รูปที่ 1

   2. เลือกระดับชั้น > เลือกนักเรียน. (รูปที่ 2)

รูปที่ 2

  3. ตัวอย่าง ด้านหน้า ปพ.1 (รูปที่ 3)

รูปที่ 3

4. ตัวอย่าง ด้านหลัง ปพ.1 (รูปที่ 4)

รูปที่ 4