Tuesday, 23 April 2024

การดาวน์โหลด/อัพโหลด คะแนนเก็บด้วยไฟล์ excel

  1. ดาวน์โหลดไฟล์ excel คะแนนเก็บจากหน่วยที่ต้องการ (รูปที่ 1-2)

รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

2. เปิดไฟล์ excel ที่ดาวน์โหลดมาและกรอกคะแนนเฉพาะช่องสีเขียว และต้องไม่กรอกคะแนนเกินที่กำหนดไว้ (รูปที่ 5-6)

รูปที่ 5

รูปที่ 6

3. บันทึกไฟล์เป็นนามสกุล csv  (รูปที่ 7)

รูปที่ 7

4.  อัพโหลดคะแนนเก็บ ไฟล์ excel นามสกุล csv เข้าโปรแกรม gpabook  (รูปที่ 8)

รูปที่ 8

5. อัพโหลดสำเร็จ ให้คลิก บันทึก (รูปที่ 9-10)

รูปที่ 9

รูปที่ 10